Ο βελονισμός εξασθενημένο iasi


ο βελονισμός εξασθενημένο iasi

Η ομοιοπαθητική ανακαλύφθηκε στο τέλος του 18ου αιώνα από τον Σάμουελ Χάνεμαν Καθώς μετέφραζε ένα βιβλίο φαρμακολογίας τον ο βελονισμός εξασθενημένο iasi αμφιβολίες ως προς τα αποτελέ­σματα που αποδίδονταν στην κινίνη σε σχέση με την καταπολέμη­ση της ελονοσίας.

Έτσι αποφάσισε να πειραματιστεί πάνω στον ε­αυτό του παίρνοντας καθημερινά επανειλημμένα μία ορισμένη δό­ση κινίνης. Ως επακόλουθο παρουσίασε όλα τα συμπτώματα μίας εμπύρετης κατάστασης. Από αυτό συμπέρανε ότι το ίδιο ίαμα που προκαλεί τα συμπτώματα μίας νόσου σε έναν υγιή οργανισμό μπο­ρεί να θεραπεύσει τον πάσχοντα από τη συγκεκριμένη πάθηση.

Έ­τσι βρήκε την αρχή της ομοιοπαθητικής, μία αρχή που ήταν ήδη γνωστή στον Ιπποκράτη. Ο Χάνεμαν εξέτασε με αυτό τον τρόπο τις ιδιότητες 51 φυτών και 3 ανόργανων ουσιών.

Όλες αυτές οι ουσίες αραιώνονται ή «δυναμοποιούνται» κατά τον όρο του Χάνεμαν. Η δυναμοποίηση α­ποδεικνύει πόσο σφάλλουν οι επικριτές αυτής της θεραπευτικής μεθόδου που την κατηγορούν ότι βασίζεται στη συνεργασία «κο­σμικών δυνάμεων».

Εξίσου λανθασμένη είναι η άποψη ότι η ίαση οφείλεται στο σύν­δρομο του πλασέμπο, με άλλα λόγια στην αυθυποβολή, όπως ισχυρί­ζονται οι υλιστικά σκεπτόμενοι, γιατί τότε τα ομοιοπαθητικά πα­ρασκευάσματα δεν θα επενεργούσαν σε βρέφη ή σε ζώα, αν και δεν αποκλείεται να γίνονται όντως τέτοιες ιάσεις, ιδίως σε ψυχι­κές παθήσεις.

Στην περίπτωση ψυχικών παθήσεων το ίαμα λειτουρ­γεί σαν καταλύτης, οπότε αντί να έρθει από έξω η πνευματική θε­ραπευτική δύναμη μέσω του ιάματος, διεγείρονται οι αυτοθεραπευτικές δυνάμεις της ψυχής και έτσι επέρχεται η ίαση.

 • Κουνήστε τη πλάκα για πάντα
 • Interleaved Αρχικό μήνυμα από AirWalker Ε όχι και ιατρική η ομοιοπαθητική, μην τρελαθούμε κιόλας!
 • Πώς να χάσετε βάρος σε 2 μήνες άνδρα
 • Φάληρο, - τηλ.
 • Элвин.

Συνήθως το αίτιο στις περιπτώσεις αυτές είναι μία ψυχογενής διαταραχή της ροής της ενέργειας στο σώμα- παραμερίζοντας το εμπόδιο αυτό η δύναμη της ψυχής μπορεί να ρεύσει πάλι απρόσκοπτα προς το σώ­μα και να επιφέρει την ίαση. Μία τέτοια ίαση με πλασέμπο, δηλαδή απομιμήσεις φαρμάκων, μπορεί να επέλθει εξάλλου και με αλλοπαθητικά φάρμακα, δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά φαινόμενο της ομοιοπαθητικής.

Ως φαι­νόμενο αποδεικνύει απλώς ότι ο άνθρωπος αποτελεί μία ενότητα σώματος, ψυχής και πνεύματος και ότι αυτή η ενότητα συνιστά το κλειδί για κάθε είδους θεραπεία. Ο θεμελιωτής της ομοιοπαθητικής υπήρξε ο βελονισμός εξασθενημένο iasi ο Σάμουελ Χάνεμαν αλλά η ομοιοπαθητική δεν ήταν άγνωστη και στο θεόσοφο και σπαγυριστή γιατρό Παράκελσο του Χόχενχαϊμ Ο αξιωματικός νόμος της ομοιοπαθητικής όμως, ότι «τα ό­μοια θεραπεύουν τα όμοια» προέρχεται ουσιαστικά από τον Ιπποκράτη.

Ο Χάνεμαν ανακάλυψε εκ νέου αυτή τη βασική αρχή και τη συστηματοποίησε ως επιστήμη. Τρεις βασικές ιδέες διαφορο­ποιούν την ομοιοπαθητική από τις άλλες θεραπευτικές μεθόδους: η διδασκαλία περί ζωτικής ενέργειας ή δύναμης ο νόμος της ομοιότητας η ομοιοπαθητική ενεργειακή παρασκευή δυναμοποιημένων φαρμάκων Η αρχική ουσία φυτικής, ζωικής ή ορυκτής προέλευσης και τε­λευταία επίσης χημικής ή ισοπαθητικής προέλευσης όπως είναι π.

Σχηματικά, αυτό γίνεται ως εξής: ένα μέρος θεραπευτικής ουσίας α­ραιώνεται σε εννέα μέρη της ύλης — φορέα π. Η πρώτη αυτή αραίωση ονομάζεται D1. Αραιώνοντας το προϊόν της D1 πά­λι σε σχέση 1 προς 10, προκύπτει η D2 κ.

 • Σταγόνες αδυνατίσματος hcg
 • В бесплодных поисках он может зря истратить столетия, если не прибегнет к помощи более мудрых людей.
 • Τεχνικές απώλειας βάρους στην κοιλιά
 • Так, по крайней мере ему показалось вначале; затем он различил за ними очертания небольшой, но сложной машины.
 • При последнем трепетании света сознание Олвина отметило несколько любопытных фактов, значение которых ему предстояло выяснить поутру.

Όταν η σχέση είναι 1 προς τότε η αραίωση λέγεται C1, C2 κ. Ο Χάνεμαν στο βιβλίο του «Η πνευματοποίηση της φύσης» θεωρεί τη δύναμη C 30 ως το βασικό κανόνα. Κάθε νέα αραίωση συνοδεύεται από ρυθμικές δονήσεις. Ο Χάνεμαν δεν αρκέστηκε στον πλήρη συγκερασμό της θερα­πευτικής ουσίας με το φορέα της, αλλά εφάρμοσε όλο και μεγαλύ­τερες αραιώσεις — δυναμοποιήσεις, ώσπου κατέληξε σε απειροε­λάχιστες δόσεις χάρη στις οποίες είχε όλο και μεγαλύτερα θερα­πευτικά αποτελέσματα.

Έτσι από ένα βαθμό αραίωσης και μετά από την αρχική θεραπευτική ουσία π. Η νέα αυτή θεραπευτική μέθοδος συνάντησε εντούτοις ισχυρή αντίδραση από το ιατρικό κατεστημένο της εποχής εκείνης, διότι την θεωρούσαν μη ορθολογιστική και άρα αντιεπιστημονική.

Αξί­ζει να σημειωθεί ότι πριν διακόσια χρόνια η ιατρική επιστήμη δεν έχαιρε καλής φήμης, δεδομένου ότι περιοριζόταν σχεδόν αποκλει­στικά σε τομές, εγχειρήσεις και αφαιμάξεις. Ο Χάνεμαν εισήγαγε την ακριβή παρατήρηση του ο βελονισμός εξασθενημένο iasi και την καταγραφή των συμπτωμάτων του.

Σε αντίθεση με την αλλοπαθητική ιατρική, σπά­νια η πάθηση ονομαζόταν από τον Χάνεμαν με ένα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, διότι την θεωρούσε σαν μία συνολική διαταραχή του οργανισμού και της ζωτικής ενέργειας, μία διαταραχή που εκ­δηλωνόταν με σωματικά αλλά και ψυχικά συμπτώματα. Με τις διαφορετικές δυναμοποιήσεις των ιαμάτων και την εξα­τομικευμένη εφαρμογή τους, με βάση την εμπειρία από τα παρα­σκευάσματα και τη λεπτομερέστατη καταγραφή των συμπτωμάτων, ο Χάνεμαν αποκτούσε μία συνολική εικόνα του ασθενή ο βελονισμός εξασθενημένο iasi μπο­ρούσε να του προσφέρει μία ολιστική θεραπεία.

Χάρη στην εμπεριστατωμένη έρευνα της φαρμακολογίας ο Χά­νεμαν ήταν ένας από τους πρώτους που αναγνώρισε αφενός τις πα­ρενέργειες πολλών φαρμάκων και αφετέρου το γεγονός ότι στην ουσία μάλλον βλάπτουν παρά ωφελούν τον ασθενή, αφού δεν βα­σίζονται στην αρχή της ομοιότητας και έτσι απλά εμποδίζουν την εκδήλωση των συμπτωμάτων και δεν επιδιώκουν την απάλειψη των νοσογόνων αιτίων.

Αντίθετα στην ομοιοπαθητική οι φυσικές αντι­δράσεις π.

Ο γιατρός δηλαδή οφείλει να ενδυναμώσει τις φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού αντί να τις καταστείλει, όπως είναι η συνηθισμένη πρα­κτική της αλλοπαθητικής. Ο Χάνεμαν ανακάλυψε ότι στην καταστολή παλαιότερων νοσο­γόνων παραγόντων ή μολύνσεων του οργανισμού τα λεγόμενα μιά­σματαοφείλονται μετέπειτα χρόνιες δερματικές παθήσεις όπως η ψώρα, αφροδίσια νοσήματα όπως η σύφιλις και φλυκταινώδεις δερματοπάθειες όπως η σύκωσις.

Αυτές οι τρεις είναι κατά τον Χάνεμαν οι πρωταρχικές ασθένειες της ανθρωπότητας από τις οποίες προέκυψαν στη συνέχεια λίγο ως πολύ μασκαρεμένες πολλές άλ­λες παθήσεις.

Η επιτυχία της ομοιοπαθητικής είναι αναμφισβήτητη και σε αυ­τές τις δύσκολες περιπτώσεις, όπως και σε πολλές χρόνιες παθή­σεις, σε αντίθεση με την κλασική ιατρική.

ο βελονισμός εξασθενημένο iasi

Οι αντίπαλοι της ομοιοπαθητικής δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς όσο μεγαλύτερη είναι η αραίωση της πρωταρχικής ουσίας μέσα στο διάλυμα, δηλαδή στο αραιωτικό μέσο -φορέα, τόσο με­γαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα του παρασκευάσματος. Αυ­τή η έλλειψη κατανόησης εξηγείται επειδή οι υλιστές δεν αναγνω­ρίζουν τους πνευματικούς νόμους που διέπουν τη φύση και έτσι ο­ρισμένες εκφάνσεις τους, τους φαίνονται παράδοξες και για αυτό απίστευτες.

ο βελονισμός εξασθενημένο iasi

Γιατί για την υλιστική λογική όσο περισσότερο αραιώ­νεται ένα ίαμα, τόσο ελαττώνεται η αποτελεσματικότητά του, ώ­σπου στο τέλος εξαφανίζεται τελείως. Η λογική αυτή όμως αναι­ρείται από την πρόταση στα μαθηματικά που ο βελονισμός εξασθενημένο iasi ότι «το μηδέν εί­ναι ο βελονισμός εξασθενημένο iasi πύλη εισόδου από τα θετικά προς τα αρνητικά μεγέθη».

Η φύση των αρνητικών μεγεθών είναι ότι είναι αντίθετα στα θε­τικά, ενεργούν δηλαδή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: όταν ένα αρχικά τοξικό διάλυ­μα αραιώνεται και δονείται πέρα από το σημείο μηδέν, παρουσιά­ζει τότε τελείως νέες ιδιότητες.

Οι ιδιότητες αυτές, όπως έχει απο­δειχθεί πειραματικά σε ανθρώπινους ή άλλους οργανισμούς, προ­καλούν τις ακριβώς αντίθετες αντιδράσεις από ό,τι το αρχικό διά­λυμα. Οι ο βελονισμός εξασθενημένο iasi επικριτές της ομοιοπαθητικής τής προσάπτουν επίσης ότι ένας μεγάλος αριθμός των ασθενών που καταφεύγουν σε αυτήν πάσχουν από κατάθλιψη στη συνέχεια- αυτό αποδεικνύ­ει κατά την αντίληψή τους ότι η θεραπεία γίνεται με τη βοήθεια δαιμονικών οντοτήτων.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ

Αυτός όμως ο ισχυρισμός δεν έχει αποδει­χθεί, αντίθετα είναι γνωστή η αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθη­τικής όσον αφορά την απάλειψη ψυχο­σωματικών προβλημάτων. Δεν αποκλείεται βέβαια εξαιτίας μίας λανθασμένης επιλογής φαρμάκων από την πλευρά του ομοιοπαθητικού ιατρού να προ­κληθούν παροδικά τα συμπτώματα μιας άλλης ασθένειας. Ο κίν­δυνος αυτός όμως δεν έχει καμία σχέση με «δράση δαιμόνων» ό­πως ισχυρίζονται ορισμένοι με περιορισμένους πνευματικούς ορί­ζοντες.

Οι φονταμενταλιστές αυτοί τολμούν ένα τέτοιο ισχυρισμό επειδή στην ουσία δεν γνωρίζουν καν τι είναι ο βελονισμός εξασθενημένο iasi πραγματικότη­τα οι δαίμονες. Απλά επειδή διάβασαν κάτι περί δαιμόνων στην Αγία Γραφή ο βελονισμός εξασθενημένο iasi εαυτούς αυθεντίες επί του θέματος και ως εκ τούτου «δαιμονοποιούν» κατά το δοκούν ό,τι δεν καταλαβαί­νουν. Αν πραγματικά λάβαινε χώρα μία δαιμονική δίαιτα εξασθενημένη αμαλία ναστάση, σίγουρα δεν θα ήταν μόνο σύντομης, παροδικής διάρκειας, αφού ως γνω­στό η δαιμονοληψία είναι η χειρότερη μορφή κατάληψης από το κακό που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο.

Ο βελονισμός εξασθενημένο iasi τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι η ομοιοπαθητική δεν προκαλεί το δαιμονι­σμό, δηλαδή την κατάληψη του ασθενούς από δαιμονικές δυνάμεις, αντίθετα «λυτρώνει» την πάσχουσα ύλη σε αρμονία με το θεϊκό νό­μο και την ανυψώνει σε ένα υψηλότερο επίπεδο πνευματικότητας. Γιατί η θεραπευτική βάση της ομοιοπαθητικής είναι ότι η νοσογόνος ο βελονισμός εξασθενημένο iasi υποχωρεί αναγκαστικά εμπρός σε μία άλλη παρό­μοιας δράσης αλλά ισχυρότερη.

Αυτό γίνεται για το λόγο ότι όσο περισσότερο δυναμοποιείται η θεραπευτική ουσία η ύλη τόσο πε­ρισσότερο πνευματοποιείται και μετατρέπεται πάλι σε ενέργεια. Τούτο βέβαια μπορεί να το καταλάβει τελείως μόνο όποιος γνω­ρίζει το λυτρωτικό σχέδιο του Θεού για την ο βελονισμός εξασθενημένο iasi της ύ­λης. Επομένως, όσοι θρησκομανείς δαιμονοποιούν την ομοιοπα­θητική στην ουσία αποδεικνύουν την άγνοιά τους για το θεϊκό σχέ­διο και για τη φύση του πνεύματος, όπως και για την εκ νέου με­ταμόρφωση της ύλης σε πνεύμα.

Γιατί αναμφισβήτητα η ύλη δεν συνιστά το σκοπό της θείας δημιουργίας, αλλά μόνο το μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

ο βελονισμός εξασθενημένο iasi

Για το λόγο αυτό είναι τραγικό στην ουσία όταν θεολόγοι μετα­τρέπουν το ευαγγέλιο σε μία υλιστική διδασκαλία, όπου ο κόσμος των πνευμάτων γίνεται ταμπού και όλα, συμπεριλαμβανομένων της ψυχής και του πνεύματος, ερμηνεύονται υλιστικά — κοσμικά, πράγ­μα που αποδεικνύει άλλη μία πλευρά γενικής πνευματικής απαξίας.

Ένας άλλος επιστημονικός ορισμός της ομοιοπαθητικής είναι ό­τι αποτελεί μία θεραπευτική ο βελονισμός εξασθενημένο iasi βασίζεται στις συχνότητες, καθώς καθετί στη φύση έχει τη δική του ακτινοβολία, δηλαδή δόνηση, και το ίδιο ισχύει για τα θεραπευτικά μέσα. Έτσι όποιος διαθέτει τη διαισθητική ικανότητα να θεραπεύει «βάσει των αριθμών» μπορεί να δίαιτα μετά την απώλεια βάρους μία ήπια α­ναστροφή της πορείας μιας ασθένειας και υπό ορισμένες συνθή­κες την οριστική ίαση της, κάτι που είναι αδύνατο για την κλασική ιατρική με αυτό τον τρόπο.

 1. Как много людей знают о его существовании.
 2. Κανόνες απώλειας βάρους
 3. ΙΑΤΩΡ "ο γιατρός,θεραπευτής" Πώς θα απαλλαγείτε από τους μύκητες στα νύχια
 4. Ημικρανία - Βικιπαίδεια
 5. Но Хедрон, оказывается, ушел, и ему понадобилось совсем немного времени, чтобы догадаться .
 6. Κύριες συμβουλές απώλειας βάρους
 7. Был ли он сам творцом своей судьбы, или Рок особенно возлюбил .
 8. Это было просто до абсурда: путь для них был уже подготовлен.

Συνεπώς είναι λάθος να λέει κανείς «ο Χ γιατρός με θεράπευσε» γιατί είναι το ίδιο το σώμα του που πραγματοποιεί τη θεραπεία. Ο γιατρός μπορεί μόνο να αναχαιτίσει, δη­λαδή να σταματήσει τα συμπτώματα μίας ασθένειας, ούτως ώστε να μπει σε κίνηση πάλι ο μηχανισμός αυτοθεραπείας.

Ενδείξεις και συμπτώματα[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Οι ημικρανίες συνήθως παρουσιάζονται με τη μορφή αυτοπεριοριζόμενων, υποτροπιαζόντων και έντονων κεφαλαλγιών που συνδέονται με συμπτώματα του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Φάση Κεφαλαλγίας[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Συνήθως, ο πονοκέφαλος είναι μονομερής, παλλόμενος και μέτριας έως μεγάλης έντασης.

Εν ολίγοις είναι φανερό βήχα και απώλεια βάρους οι επικριτές της ομοιοπαθητικής την επικρίνουν, επειδή δεν την καταλαβαίνουν, γιατί τους λείπει η α­παραίτητη γνώση και διαίσθηση. Είναι ως ένα βαθμό δικαιολογη­μένοι, καθώς τους λείπει μεταξύ όλων η γνώση για το πνευματικό στοιχείο που είναι φυλακισμένο μέσα στην ύλη.

Τις διαβαθμίσεις αυτές τις λαμβάνει πολύ καλά υπόψη της η φαρ­μακολογία της ομοιοπαθητικής.

Έτσι οι αληθινοί θεραπευτές μπο­ρούν να εξαλείψουν από τη ρίζα τους τις ασθένειες και όχι απλά να τις σκεπάσουν, όπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις των αλλοπαθητικών φαρμάκων, που συνήθως συγκαλύπτουν επιφα­νειακά το πρόβλημα και ταυτόχρονα ανοίγουν άλλες πληγές. Το γεγονός αυτό το επέκρινε και ο Χάνεμαν στο «Όργανο της θερα­πευτικής» όπου προσέθετε: «Οι αληθινές, ήπιες θεραπείες επιτυγ­χάνονται μόνο μέσω της ομοιοπαθητικής οδού.

Την οδό αυτή την ανακαλύψαμε μέσα από τα πορίσματα της εμπειρίας μας και για αυτό είναι αναμφισβήτητα σωστή. Από την οδό αυτή εξαλείφει κα­νείς τις ασθένειες με τον πιο ασφαλή, σύντομο και διαρκή τρόπο, για το λόγο ότι η θεραπευτική αυτή στηρίζεται σε έναν αιώνιο, α­λάνθαστο νόμο!

Holistic Life Issue 53

Γιατί π. Για το πώς πρέπει να είναι μία σωστή αγωγή αλλά και για την κατάταξη των θεραπευτικών μεθό­δων με κριτήριο την πνευματικότητά τους, μας πληροφορεί ένα κεί­μενο εσωτερικού Λόγου προς τον Γκότφριντ Μαγερχόφερ από το 19ο αιώνα, το οποίο θα ακολουθήσει στο τέλος του κεφαλαίου αυ­τού.

Είναι αδιάψευστο γεγονός ότι υπάρχει ένα παγιωμένο μέτωπο κατά της ομοιοπαθητικής, αν σκεφτεί κανείς ότι π. Στην πραγμα­τικότητα όμως, οι πολέμιοι της δεν έχουν την ικανότητα να οικο­δομήσουν μία ολιστική, δηλαδή πνευματική θεώρηση του κόσμου και να αναγνωρίσουν τη σημασία της ασθένειας για την τελειοποί­ηση του ανθρώπου.

Η στάση ετούτη είναι δικαιολογημένη από την άποψη ότι όλοι σχεδόν οι άνθρωποι είμαστε δέσμιοι της ύλης, ο βελονισμός εξασθενημένο iasi ώστε σε μικρό ή μεγάλο βαθμό μάς συνδέει μαζί της η ομοιο­γένεια.

Η δε ύλη είναι εχθρός του πνεύματος, αν και ουσιαστικά το υπη­ρετεί, αφού λειτουργεί ως το όχημα για την επαναφορά του στο θεϊ­κό βασίλειο. Αυτός είναι ο ρόλος της υλικής δημιουργίας η οποία προήλθε από τη «συμπύκνωση θεϊκής ακτινοβολίας» στο «ιδιαίτε­ρο πνεύμα του Θεού» δηλαδή τα ηλεκτρόνια σύμφωνα με την ο­ρολογία της Ντούντε.

Ιατρικός Βελονισμός \u0026 Αδυνάτισμα Δρ Τζένη Πεταλά

Έτσι το ο βελονισμός εξασθενημένο iasi που σκλήρυνε μετά α­πό την πτώση του από τον Θεό περιβάλλεται από θεϊκή δύναμη και κάτω από την ακτινοβολία της αγάπης του ξαναζωντανεύει, ώστε σιγά-σιγά μεταμορφώνεται, δηλαδή πνευματοποιείται πάλι.

Άρα σωστά είχε διαβλέψει ο Παράκελσος ότι το πραγματικό βα­σικό φάρμακο είναι η αγάπη γιατί αυτή απαλλάσσει όλα τα πλά­σματα από την ασθένεια.

Για αυτό άλλωστε η επιστημονική κατάρτιση από μόνη της δεν αρκεί για να θεραπεύει πραγματικά ένας θεραπευτής- διότι χρειάζεται κυρίως αγάπη, αυταπάρνηση, που ση­μαίνει ταπεινοφροσύνη, εργατικότητα, υπομονή και εμπιστοσύνη στον Θεό, όλα αυτά που οι άνθρωποι του κόσμου ονομάζουν με μία λέξη ιδεαλισμό. Ο ιδεαλισμός όμως δεν είναι ορθολογιστικός ούτε οικονομικά αποδοτικός και εκεί βασίζεται ο πόλεμος του ια­τρικού κατεστημένου ενάντια σε κάθε πνευματική μορφή θεραπεί­ας.

Αλλά αυτός ο πόλεμος σε τελευταία ανάλυση έχει ως θύμα τον ασθενή, όσο και αν καλύπτεται από το μανδύα της βοήθειας προς τον άνθρωπο, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στην περίπτωση της κλωνοποίησης. Η κριτική που γίνεται εδώ πώς να χάσετε βάρος μετά από 40 χρόνια αφορά συνολικά στην δίαιτα 0 λιπαρά ια­τρική ως επιστήμη, αλλά στο γεγονός ότι συνεχώς βομβαρδίζονται οι άνθρωποι με νέες ανακαλύψεις και «επιτυχίες» ο βελονισμός εξασθενημένο iasi επιστημό­νων, που την μεθεπομένη έχουν ανακληθεί ή υπερκεραστεί από τη συνήθως δεινή πραγματικότητα και με αυτές της ημιαλήθειες ή αναλήθειες βαυκαλίζουν τους ασθενείς, ενώ στην πράξη το κίνητρο είναι το κέρδος, η εξουσία και τα διάφορα άλλα διαπλεκόμενα συμ­φέροντα.

Αλλοπαθητική, ομοιοπαθητική, ηλιοπαθητική, υδροπαθητική, σωματικός, ψυχικός και θεϊκός μαγνητισμός «Οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο εμπεριέχει την έμφυτη ροπή της αυτοσυντήρησης, της αλλαγής, της αποσύνθεσης και της μετατρο­πής σε πνεύμα. Στον οργανισμό κάθε πράγματος έχει δοθεί τόση ζωτική ενέργεια ώστε οι καταστροφικές επιδράσεις του εξωτερι­κού κόσμου να μην μπορούν να επιτελέσουν τόσο γρήγορα το σκο­πό τους.

Έτσι οι διαδικασίες μεταμόρφωσης και αποσύνθεσης συν­τελούνται πάντα σύμφωνα με συγκεκριμένους νόμους εξέλιξης και γήρανσης. Για αυτό το λόγο για όση περίοδο δυσλειτουργεί ή ασθε­νεί κάποιο πράγμα ή ο βελονισμός εξασθενημένο iasi, δέχεται σαν εξισορρόπηση συνεχώς νέα ζωτική ενέργεια.

Και αυτό διαρκεί μέχρι να εκπληρώσει το slabire sza που πάσχει, το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε μέσα στα πλαί­σια της μεγάλης αλυσίδας της δημιουργίας.

Τα τεχνητά λάθη ενά­ντια στο Νόμο της φύσης επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες και προκαλούν την καθαυτό ασθένεια. Η ασθένεια τότε αποτελεί το ο­ρατό σημάδι ότι δεν έχει γίνει σεβαστή η φυσική Τάξη. Και αυτό όχι μόνο με τον αφύσικο τρόπο ζωής του, αλλά και με τις ολέθριες επεμβάσεις του στην επιφάνεια της γήινης σφαίρας. Τούτη η αλλαγή πάλι, σαν αντίκτυ­πο, εντατικοποιεί τις διαδικασίες μεταβολής των διαφόρων κατοί­κων της Γης, πράγμα που αποδεικνύουν οι ορατές πια ασθένειες σε φυτά, ζώα και σε ανθρώπους.

Οι άνθρωποι άρχισαν από πολύ νω­ρίς να αναζητούν τρόπους να αποκαταστήσουν την ταραγμένη ισορ­ροπία. Η ανθρωπότητα τους πανάρχαιους χρόνους ζούσε σε αρμονία με τους φυσικούς νόμους.