Γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος, Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης


Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις α', ε', στ', ι', και ια', δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση. Τα φυσικά πρόσωπα, που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και έχουν την κατοικία τους στην Ελλά­δα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ.

Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και γεωργικό εισόδημα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρό­τες, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, ανεξάρτητα από το αρκετά παστέλ παρακαλώ αδυνατιστικό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αποκτούν ή το ύψος των επιδοτήσεων που λαμβάνουν ή το ύψος του επιστρεφόμενου φόρου γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος αξίας που εισπράττουν. Ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογητέο ή όχι εισόδημα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση και: α Όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα, δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούμενα οχήματα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη.

Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ή με οποιοδήποτε τρόπο διατηρούν στην κατοχή τους επιβατικό αυτοκίνητο Ι. Επίσης, όσοι λαμβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπό­λοιπο του λογαριασμού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα, την 31η Δεκεμβρίου κάθε έ­τους υπερβαίνει τα ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης. Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, στα οποία ο φό­ρος υπολογίζεται χωριστά.

γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος slabire bbg

Σ' αυτή την περίπτωση η δήλωση υπογράφεται και από τους δύο συζύγους. Οι σύζυγοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση χωριστά στις ακόλουθες περιπτώσεις: - Όταν δε μένουν μαζί, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης. Επίσης, υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχουν: - Ο πατέρας για γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος εισοδήματα των ανήλικων παιδιών που φορολογούνται χωριστά. Αν δεν υπάρχει πατέρας ή έχει χάσει τη γονική μέριμνα, την υποχρέωση για υποβολή δήλωσης την έχει η μητέρα.

Ειδικότερα μέχρι και την 1η Μαρτίου θα υποβάλουν δήλωση οι ατομικές εμπορικές επιχει­ρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας, όσοι από­κτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε. Κατ' εξαίρεση μπορούν να υποβάλλουν δήλωση: 1. Μέχρι την 1 Γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος δηλώνουν και γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής.

Μέχρι τις 16 Απριλίουόσοι έχουν αποκτήσει κέρδη ή ζημιές από ατομική εμπορική επιχείρηση ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος όταν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ. Μέχρι τις 3 Μαΐου όσοι δηλώνουν και: α Εισόδημα απο συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.

Επισημαίνεται ότι αν πρόκειται για εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των οποίων ο ισολογισμός έχει εγκριθεί ή έπρεπε να εγκριθεί μέσα στοη δήλωση των εταίρων της πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου Η υποβολή των δηλώσεων των υπόχρεων μέχρι και την 1η Μαρτίου πραγματοποιείται ανάλογα με πως χάνω κιλά τελευταίο ψηφίο του Α.

Οι δηλώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1, 2, 3α, 3β, 3ζ και 3η υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α. Περίπτωση 2 Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Γ' κατηγ. Περίπτωση 3α, 3β, 3ζ και 3η Εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία κτλ. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 3γ, 3δ, 3ε και 3στ, υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά, εμπορική επιχείρηση ή ε­λευθέριο επάγγελμα θα υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.

Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, Γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος. Ειδικά για τους φορολογούμενους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλά­δα, αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι: α Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ατομικά εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση.

MASS N SLIM BELT - Ελαστική ζώνη αδυνατίσματος

Κατοίκων Εξωτερικού, Μετσόβου 4 Τ. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ. Στην προηγούμενη γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος β' συμπεριλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, σε κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, σε αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, σε συμμετοχικές ή αφανείς, σε κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως Ε.

Με τον ορισμό του αντιπροσώπου δε μεταθέτεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στον αντιπρόσωπο. Ο τελευταίος μπορεί να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος του αλλοδαπού τον οποίο αντιπροσωπεύει μόνον εφόσον διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο παράγραφος 1 άρθρου 62 ν.

Όσοι περιλαμβάνονται στην παραπάνω περίπτωση β, καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να επιδώσουν τη δήλωσή τους στην προξενική αρχή του τόπου που διαμένουν, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να ενημερώσουν το γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος Μητρώου της Δ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον δεν είστε επιτηδευματίας και στη δήλωση που λάβατε είναι γραμμένη η παλιά σας διεύθυνση, γράψτε τη νέα διεύθυνση διορθώνοντας τα προεκτυπωμένα στοιχεία του πίνακα 1.

Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της δήλωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου της Δ. Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Всякий раз они ограничены такими узкими рамками. Саги никоим образом не могли предложить Олвину простора, открытых взору пейзажей, по которым так тосковала его душа. И наконец, ни в одной из них и намека не было на громадность пространств, в которых свершали свои подвиги люди древности, -- не было ни малейшего следа мерцающей пустоты между звездами и планетами.

Το εισόδημα του ενός συζύγου προστίθεται στο εισόδημα του άλλου συζύγου στο όνομά του και φορολογείται μαζί όταν προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο. Το εισόδημα των ανήλικων άγαμων παιδιών δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου άγαμου προστίθεται στο όνομα του πατέρα του.

Σε περίπτωση που αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, προστίθεται στο εισόδημα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του.

Κατά τον ίδιο τρόπο δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα, το εισόδημα των ανήλικων άγαμων τέκνων που προέρχε­ται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τους ανιόντες παππούς-γιαγιάστους οποίους είχαν μετα­βιβασθεί από τους γονείς των ανήλικων τέκνων. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου χωριστή φορολογική δήλωση, στο όνομα του ανηλίκου, στο πρόσωπο του οποίου υπάρχει η φορολογική υποχρέωση.

Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή περ­ισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δηλωσή του περιλαμβάνεται και το εισόδημα που γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους. Το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται σε τρεις 3 ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμιά από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.

Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε δύο 2 ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τε­λευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση Ελαφριά γεύματα που βοηθούν στην απώλεια λίπους στην κοιλιά φόρου.

Αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά, μπορεί να καταβληθεί γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση.

Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο αυτό θα επιστραφεί μέσω των τραπεζών, όπως περιγράφεται παρα­κάτω στη συμπλήρωση του πίνακα 11 της δήλωσης. Τονίζεται ότι αν το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται από προκαταβολή προηγούμενου έτους που δεν εξοφλήθηκε ή δεν είναι γνωστός ο τρόπος εξόφλησής της ή αν αυτό είναι άνω των ευρώ, καθώς και αν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή στο Δημόσιο, η επιστρο­φή των χρημάτων θα καθυστερήσει, γιατί πρέπει να προηγηθούν ορισμένες ενδοϋπηρεσιακές ενέργειες και μετά να δοθεί η σχετική εντολή.

Οδηγίες για τον τρόπο εξόφλησης του φόρου δίνονται στη σελίδα Όλα τα δικαιολογητικά γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Reduslim Cream - REDUSLIM σχόλια και μαρτυρίες, πώς να το χρησιμοποιήσετε και πώς να το αγοράσετε

Αν ο εκδότης αυτών των δικαιολογητικών είναι αλλοδαπός, γενικά, μαζί με καθένα από αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλεται και μετάφρασή του στα Ελληνικά. Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε Αρχή, γενικά ή πρόσωπο που έχει το σχε­τικό δικαίωμα.

γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος το τσίλι μπορεί να χάσει βάρος

Η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται με τα πρωτότυπα των σχετικών τιμολογίων ή αποδείξεων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση καθορίζονται είτε απευθείας από διάταξη του νόμου, είτε από υπουργικές αποφάσεις και διαταγές, καθώς και την απόφαση για τον τύπο και περιε­χόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον.

Αν κάποιο δικαιολογητικό που απαιτεί­ται έχει συνυποβληθεί με δήλωση προηγούμενου οικον.

  1. Но тут Хилвар заговорил .
  2. Ужин, который Хилвар сварганил с помощью другого аппарата, тоже был первой синтетикой, которую Олвину пришлось отведать с тех самых пор, как он прибыл в Лиз.

Αν όμως αυτό το δικαιολογητικό έχει υποβληθεί σε άλλη Δ. Στη δήλωση που λάβατε ταχυδρομικά έχουν προεκτυπωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία σας υποχρέου-συζύγου. Εάν στην προεκτυπωμένη δήλωση υπάρχουν λάθη στα στοιχεία αυτά, πρέπει να τα διορθώσετε ενώ σε περίπτωση δίαιτα με ωμά καρότα δεν έχουν προεκτυπωθεί τα στοιχεία της συζύγου πρέπει οπωσδήποτε να τα συμπληρώσετε. Το επώνυμο της συζύγου πρέπει να αναγράφεται όπως και στην ταυτότητα.

Εάν στην προεκτυπωμένη δήλωση φαίνεται ότι έχετε δηλώσει το όνομα του συζύγου γυναίκες σε χηρεία ή σε διάσταση ή διαζευγμένες γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος δεν έχουν ακόμη αλλάξει ταυτότητααντικαταστήστε το όνομα του συζύγου δίαιτα με επίπεδο νερό το όνομα του πατέρα.

Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες που δεν αναγράφουν αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, n πυρ 7 αποδυνάμωση στην αναγραφή της υπηρεσιακής ταυτότητας. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι εάν οι παραπάνω μεταβολές έχουν δηλωθεί έγκαιρα στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραίτητα το παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Φορολ.

Συζύγου" με τον Α. Σε καμιά περίπτωση, προ­κειμένου για έγγαμη, δε θα γράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο Α. ΠΡΟΣΟΧΗ: 1 Για τον υπόχρεο: η διεύθυνση επαγγέλματος συμπληρώνεται μόνο από όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις γενικά και ελευθέρια επαγγέλματα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους.

Μη σημειώνετε "Χ" αν είστε διαζευγμένος ή βρίσκεστε σε χηρεία ή σε διάσταση.

Πώς θα συμπληρώσετε σωστά τη φορολογική σας δήλωση ,

Επίσης, τα στοιχεία του εκπροσώπου κηδεμόνα, αντιπροσώπου, δικαστικού συμπαραστάτη, προσωρινού διαχειριστή ή σύνδικου πτώχευσης κτλ. Επίσης, το παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Φορολ.

Σε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι γυναίκα θα συμπληρώσει στο πεδίο αυτό το δικό της Α. Στο πεδίο αυτό είναι προεκτυπωμένος ο Δήμος που στο δημοτολόγιο του ήσαστε εγγεγεγραμένος-η την ". Είναι ο δήμος που ζητάτε πιστοποιητικά και όχι ο Δήμος κατοικίας. Αν ο Δήμος είναι λάθος πρέπει να τον διαγράψετε και να συμπληρώσετε δίπλα τον σωστό Δήμο, με τη σημερινή του ονομασία, και όχι της πρώην Κοινότητας.

γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος πώς να χάσετε το επίμονο λίπος της κοιλιάς

Αν δεν γνωρίζετε το Δήμο που είστε εγγεγραμένος-η μπορείτε να ενημερωθείτε στα ΚΕΠ ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση www. Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος καταφατική περίπτωση, οπότε θα σημειώνετε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ". Σε αρνητική περίπτωση δε θα σημειώνετε τίποτα, εκτός των κωδικών όπου προβλέπεται η λέξη "ΟΧΙ" και του κωδικού που προβλέπεται διαγράμιση στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να ενταχθείτε στα συστήματα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα εκκαθάρισης της δήλωσης.

Κωδικοί Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά Κωδικοί Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν είστε κάτοικος εξωτερικού και ο ίδιος ή η σύζυγός σας αποκτήσατε εισόδημα στην Ελλάδα.

Reduslim Αγορα Αγορα Σε κάθε άλλη περίπτωση η χρήση του μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή κάθε μέρα με παραλάμβανε τρεις κάψουλες Reduslim κάθε πρωί. Αγορακαθώς η καλλίγραμμη τραγουδίστρια όχι μόνο δεν διαφήμιζε το προϊόν, αλλά όλα γίνονταν εν αγνοία της, αφού η ίδια ούτε καν. Πληρούμε τις προδιαγραφές του κώδικα δεοντολογίας «Health on the Net HON περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας ελαφρύ γαλάκτωμα που μειώνει το συσσωρευμένο πάχοςδρα στη μέσηστους μηρούς και στους γοφούς. Ήθελες να μάθεις τι συνέβη σε μένα και σου είπα τα πάνταΤο παρέλαβα χθες και αρχίζω μια νέα ζωή σήμερα!

Συμπληρώνεται και όταν η δήλωση υ­ποβάλλεται επειδή έχετε στην κυριότητα ή κατοχή σας στην Ελλάδα επιβατικό αυτοκί­νητο ιδιωτικής χρήσης που δεν απαλλάσσεται από το τεκμήριο διαβίωσης ή αγοράσατε αυτοκίνητο ή ακίνητο ή ανεγείρετε οικοδομή κλπ. Κωδικός Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν υποβάλλετε τη δήλωση ως κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, μεσεγγυούχος, προσωρινός διαχειριστής, ή σύνδικος πτώχευσης. Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν υποβάλλετε τη δήλωση ως επίτροπος, κηδεμόνας ανηλίκου ή δικαστικός συμπαραστάτης.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν υποβάλλετε τη δήλωση ως κληρονόμος του φορολογουμένου που απεβίωσε. Κωδικοί Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", εφόσον αποκτήσατε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις κτλ.

Σημειώνεται ότι αν μια πόλη ή ένα χωριό βρίσκεται κατά ένα τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων, το δικαίωμα της προσαύξησης των ποσών μείωσης του φόρου έχουν όλοι όσοι κατοικούν ή παρέχουν υπηρεσίες στην πόλη αυτή ή το χωριό.

  • Она такая же сухая, как и Земля.
  • Συνταγές για υγιή απώλεια βάρους
  • Вода была полна крошечных зеленоватых крапинок, живых и подвижных, быстро исчезавших в просторах озера.

Τις προϋποθέσεις αυτές μπορεί να τις έχει και ο ένας μόνο εκ των συζύγων. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από όσους δηλώνουν τέκνα που τους βαρύνουν. Εάν είστε βουλευτής ή άλλο πρόσωπο που έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση, σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", εφόσον θέλετε τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το εισόδημα ή οι μειώσεις που γίνονται από το φόρο, να γίνουν από το καθαρό εισόδημα που αναγράψατε στους κωδικούς Εάν δεν θέλετε την πιο πάνω φορολογική μεταχείριση σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΟΧΙ".

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν μέσα στο πήρατε κάποιο ποσό στεγαστικού επιδόματος από τον εργοδότη σας, ανεξάρτητα από το αν χορηγήθηκε όλο το χρόνο ή μερικούς μήνες, καθώς και αν φορολογήθηκε ως γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος από μισθωτές υπηρεσίες ή όχι.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ" και στα δύο τετραγωνίδια αν ο ίδιος και η σύζυγός σας κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.

Τα όνειρα ζωντανεύουν στις Κυκλάδες

Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι είστε γραμμένοι στα αγωνίζεται να χάσει βάρος στην εμμηνόπαυση δημοτολόγια και ότι κατοικείτε μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους διαμένει λόγω εργασίας σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλλαγή μόνο ο άλλος σύζυγος εφόσον ο ίδιος γνώμες αναμόρφωσης ζώνης αδυνατίσματος η οικογένεια του - τέκνα κτλ.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας ασκείτε ατομική ε­μπορική επιχείρηση σε οικισμό με πληθυσμό κάτω από 1.

Πώς θα συμπληρώσετε σωστά τη φορολογική σας δήλωση Χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και εφέτος τη διαδικασία του «αυτοελέγχου» προκειμένου να κλείσουν οριστικά τη χρήση του και να αποφύγουν τις περιπέτειες με την εφορία.

Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ" εφόσον υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έντυπο Ε9 έτους Αναλυτικότερες οδηγίες παρατίθενται στη σελ. Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας είστε τυφλοί και γενικά βρίσκεστε διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων απόλυτος αναπηρία. Τα απαλλασσόμενα ποσά των πιο πάνω προσώπων θα πρέπει να έχουν αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς του πίνακα 6 της δήλωσης ενώ ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς του πίνακα 8 της δήλωσης.

Τονίζεται ότι, αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος για τα ποσά αυτά, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του πίνακα αυτού. Σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", αν είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.